درمان زخم دیابت و زخم پاشنه پا بدون درد

یکی از متدهای موثر درمانی زخم استفاده از دستگاه کراتوریموال می باشد
که در این روش با سوهان کردن و تراشیدن بافت های مرده سطح پوست  باعث بهبود سریع زخم می گردد.

رفع پینه پاشنه پا
حذف ناخن های چوب شده در افراد دیابتی یا نارسایی قلبی
حذف زخم کراتوزه
رفع میخچه
دبریدمان بافت هایی که به راحتی از روی استخوان یا نسج جدا نمی شوند

همچنین این روش برای پیشگیری از ایجاد زخم مخصوصا در افراد مستعدو بیماران دیابتی موثر می باشد